Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website van Gewichtenshop.nl V.O.F. (hierna “Gewichtenshop.nl” of “Wij”). Wij leggen in deze verklaring uit wat ons algemene privacy beleid is, voor welke doeleinden we jouw persoonsgegevens verwerken en welke rechten je hebt ten aanzien van jouw persoonsgegevens.

Wie is de verantwoordelijke?

Gewichtenshop.nl is verantwoordelijk voor het verwerken van jouw persoonsgegevens. Ons Kamer van Koophandel-nummer is NL 72858397

Wat is ons algemene privacy beleid?

Gewichtenshop.nl vindt jouw privacy heel belangrijk. Dat betekent dat wij jouw gegevens alleen verwerken in overeenstemming met privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Wij gebruiken jouw gegevens alleen om met jou te communiceren / onze producten te leveren.
Wij verkopen, verhandelen of delen jouw gegevens niet aan derden zonder jouw toestemming tenzij wij een wettelijke verplichting hebben.

Wat zijn persoonsgegevens?

Als je onze website bezoekt, dan kunnen we verschillende persoonsgegevens verzamelen.
Een persoonsgegeven is iedere informatie die herleidbaar is naar een natuurlijk persoon.

Welke gegevens verwerken wij van jou?

Wij verzamelen alleen gegevens die je zelf aan ons verstrekt of die wij via cookies ontvangen. Je bent niet (wettelijk) verplicht jouw persoonsgegevens te verstrekken. Indien je gebruik wilt maken van onze diensten of wanneer je contact met ons opneemt, dan hebben we wel de gevraagde gegevens nodig. Wij verzamelen niet meer gegevens dan nodig voor deze doelen.

Wanneer je contact met ons opneemt, bijvoorbeeld door een e-mail te sturen, dan slaan we de volgende gegevens van jou op: jouw naam, e-mailadres en andere persoonlijke gegevens die je hebt verstrekt, zoals jouw telefoonnummer. Wij gebruiken deze gegevens alleen om met je te communiceren, om jouw vragen te beantwoorden en / of ter voorbereiding op een eventuele aankoop.

Verwerken wij ook bijzondere persoonsgegevens?

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens met betrekking tot politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging of gezondheid.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Jouw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor je deze hebt verstrekt.

Delen wij jouw gegevens?

We delen jouw gegevens alleen als dit nodig is om met je te communiceren met partijen die onderdeel uitmaken van onze dienstverlening of als we wettelijk verplicht zijn om gegevens te delen.
Als we jouw gegevens delen om onze dienst te verlenen, dan sluiten we verwerkersovereenkomsten met deze partijen om jouw privacy te beschermen. Met partijen die gegevens opslaan buiten de EU, bieden we voldoende waarborgen. We sluiten alleen overeenkomsten met deze partijen als de Europese Commissie heeft besloten dat gegevensoverdracht veilig is (adequaatheidsbesluit) of als soortgelijke maatregelen zijn genomen om ervoor te zorgen dat jouw gegevens ook daar veilig worden verwerkt.

Hoe veilig zijn jouw gegevens?

Gewichtenshop.nl vindt de beveiliging van jouw gegevens erg belangrijk. Daarom nemen wij passende beveiligingsmaatregelen om ervoor te zorgen dat jouw gegevens niet verloren gaan of toegankelijk zijn voor onbevoegde derden.
Enkele van deze maatregelen zijn hieronder te vinden:
– onze website is beveiligd met een SSL-certifcaat zodat persoonlijke gegevens versleuteld worden verzonden;
– we hebben een streng toegangsbeleid (need to know). Alleen geautoriseerd personeel / derden hebben toegang tot jouw persoonlijke gegevens;
– we kunnen overeenkomsten afsluiten met derden die in onze opdracht jouw persoonsgegevens verwerken.

Gebruiken we cookies?

Gewichtenshop.nl maakt gebruik van cookies op haar website. Gegevens uit deze cookies worden gebruikt voor Analytische doeleinden. Bij vragen of inzage kan contact met Gewichtenshop.nl opgenomen worden.

Welke rechten heb je?

Je hebt verschillende rechten met betrekking tot jouw privacy:
– recht op toegang;
– recht op rectificatie;
– recht op verwijdering (recht om te worden vergeten);
– recht op beperking van verwerking;
– het recht op overdracht van gegevens (dataportabiliteit); en
– recht van bezwaar.
Je kunt verzoeken/bezwaren sturen naar [email protected]. Graag in het onderwerp “Persoonsgegevens” benoemen.
Om er zeker van te zijn dat een verzoek/bezwaar door jou is ingediend, verzoeken wij je vriendelijk een kopie van jouw identiteitsbewijs met jouw e-mail mee te sturen.Graag in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers op het ID-bewijs), documentnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart maken om jouw privacy te beschermen.
Wij reageren zo snel mogelijk op je bericht.

Als je klachten hebt over hoe wij met jouw privacy omgaan, dan vernemen we dat graag via bovenstaand e-mailadres. Het liefst komen we hier samen uit. Het staat je ook vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Wat gebeurt er bij wijzigingen?

De privacyregels kunnen voortdurend wijzigen. Dit betekent dat deze privacyverklaring gewijzigd kan worden. Controleer deze verklaring daarom regelmatig.

N.B. Deze verklaring wordt beheerst door Nederlands recht. Deze privacyverklaring is opgesteld in het Nederlands en het Engels. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze verklaringen, prevaleert de Nederlandse verklaring.